Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I)

Thảo luận trong 'Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán' bắt đầu bởi Nguyễn Thuận, 18/6/18.

 1. Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I)

  Hướng dẫn:
  Để in báo cáo, vào Báo cáo\Hướng dẫn kiểm tra S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (Phần I)

  - Dòng 1_Dự toán năm trước chuyển sang:

  + Đối với Kinh phí tự chủ:

  Dư đầu kỳ Nợ 00811 + Nợ 00821 - Có 008111 - Có 008112 - Có 008211 - Có 008212

  Kiểm tra trên phần mềm: Anh/chị vào Menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu kích đúp vào TK00811, 00812, 008111,008112,008211,008212 để khai báo hoặc kiểm tra.

  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn KTC: Dư đầu kỳ Nợ 00812 + Nợ 00822 - Có 008121 - Có 008122 - Có 008221 - Có 008222
  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn XDCB: Dư đầu kỳ Nợ 0091 + Nợ 0092 + Nợ 0093 - Có 00911 - Có 00912 - Có 00921 - Có 00922 - Có 00931 - Có 00932

  - Dòng 2_ Dự toán giao trong năm = số dự toán giao đầu năm + số dự toán giao bổ sung + số dự toán điều chỉnh - số dư toán bị hủy

  + Đối với Kinh phí tự chủ: PS Nợ 00811,00821 (nghiệp vụ không chọn, nhận dự toán, bổ sung, điều chỉnh) - PS Nợ 00811,00821 (hủy dự toán)

  Kiểm tra trên phần mềm: vào Tìm kiếm/Tìm theo: chọn khoảng thời gian cần xem từ ngày bắt đầu hạch toán trên dữ liệu (Để xem ngày bắt đầu: Anh/chị vào Tệp/ Thông tin dữ liệu/ Xem ngày bắt đầu hạch toán) đến ngày đang xem báo cáo/ Tích chọn cập nhật/ Tích chọn chứng từ ghi sổ/ Tìm/ Tại Cột nguồn: Chọn nguồn cần xem:
  • Tại cột TK Nợ , lọc TK 00811 (1)
  • Tại cột TK Nợ, lọc TK 00821, số tiền lọc >0 (2)
  • Tại cột TK Nợ, lọc TK 008, nghiệp vụ: Hủy dự toán (3)
  • Lấy (1) + (2) - (3)
  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn KTC: N00812,00822 (nghiệp vụ không chọn, nhận dự toán, bổ sung, điều chỉnh) - N00812,00822 (hủy dự toán)
  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn XDCB: 0091, 0092, 0093 (nghiệp vụ không chọn, nhận dự toán, bổ sung, điều chỉnh) - 0091, 0092, 0093 (hủy dự toán)

  - Dòng 3: Dự toán bị hủy

  + Đối với kinh phí tự chủ: PS Nợ 00811, 00821 (nghiệp vụ: Hủy dự toán)

  Kiểm tra trên phần mềm: vào Tìm kiếm/Tìm theo: chọn khoảng thời gian cần xem từ ngày ... đến ngày ....cần xem/ Tích chọn cập nhật/ Tích chọn chứng từ ghi sổ/ Tìm/ Tại Cột nguồn: Chọn nguồn cần xem/ Tại cột Nghiệp vụ: Chọn là Hủy dự toán
  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn KTC: PS Nợ 00812, 00822 (nghiệp vụ: Hủy dự toán)
  + Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn XDCB: PS Nợ 0091, 0092, 0093 (nghiệp vụ: Hủy dự toán)

  - Dòng 4_Số dư dự toán chuyển năm sau:

  + Đối với Kinh phí tự chủ: Dư cuối kỳ Nợ 00811 + Nợ 00821 - Có 008111 - Có 008112 - Có 008211 - Có 008212

  Kiểm tra trên phần mềm: vào Báo cáo/ Số kế toán/ Bảng cân đối số phát sinh/ Chọn nguồn cần xem, khoảng thời gian cần xem phải tương ứng với báo cáo S101/ Xem ở cột "Số dư cuối năm" để cộng theo công thức trên

  * Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn KTC: Dư cuối kỳ Nợ 00812 + Nợ 00822 - Có 008121 - Có 008122 - Có 008221 - Có 008222
  * Tương tự kiểm tra cho các tài khoản của nguồn XDCB: Dư cuối kỳ Nợ 0091 + Nợ 0092 + Nợ 0093 - Có 00911 - Có 00921 - Có 00931 - Có 00912 - Có 00922 - Có 00932

  Chúc anh/chị thực hiện thành công!
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/6/18
Bài viết liên quan: Hướng dẫn
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn quyết toán Online trên MISA Mimosa.NET 2019 16/3/19
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn kiểm tra BCTC một cách nhanh chóng trên Phần mềm 28/1/19
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu trên mẫu số 02 5/10/18
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn cách kiểm tra và đối chiếu số liệu trên mẫu số 01 5/10/18
Hỏi về Báo cáo Đối chiếu kho bạc, quyết toán Hướng dẫn một số vấn đề thường gặp ở Báo cáo B01/BCQT 26/6/18

Chia sẻ trang này