Mục lục mẫu biểu đã chỉnh sửa sản phẩm HĐĐT

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Thuận Nguyễn, 15/9/19.

 1. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  20/ Hóa đơn GTGT lĩnh vực ngành nước có phí BVMT ( Bảo vệ môi trường)
  upload_2019-10-8_8-44-59.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ: Tạo 1 mã hàng BVMT và tiến hành nhập liệu trên chứng từ
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:44
 2. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  21/ Mẫu hóa đơn GTGT điện tử lĩnh vực bán vé máy bay: Mẫu hoàn vé
  upload_2019-10-8_9-56-14.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: THUEKHAC ( hiển thị trên chỉ tiêu 1.3.1)
  + Tạo mã hàng: PHIKHAC ( hiển thị trên chỉ tiêu 1.3.2)
  + Tạo mã hàng: PHIHOANVE ( hiển thị trên chỉ tiêu 1.4)
  => Mã hàng PHIHOANVE này trên chứng từ nhập số tiền vào ô tiền chiết khấu. Các mã hàng còn lại nhập liệu tại ô thành tiền.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:44
 3. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  22/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền VNĐ
  upload_2019-10-9_9-29-21.
  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:44
 4. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  23/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu theo loại tiền USD

  upload_2019-10-9_11-53-52.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:48
 5. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  24/Mẫu hóa đơn GTGT lĩnh vực thuê tài chính: Mẫu song ngữ
  upload_2019-10-9_15-1-55.

  Vào danh mục\Hàng hóa, dịch vụ:
  + Tạo mã hàng: GOC ( hiển thị trên chỉ tiêu Vốn gốc)
  + Tạo mã hàng: LAI ( hiển thị trên chỉ tiêu Lãi)
  + Tạo mã hàng: BANLAI ( hiển thị trên chỉ tiêu 4. Tiền bán lại tài sản thuê)
  => Trên chứng từ nhập liệu vào cột thành tiền bình thường.
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:45
 6. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  25/Mẫu hóa đơn GTGT có thông tin Mã số thuế Khách hàng tách từng ô
  upload_2019-10-10_16-32-59.
  Tạo textbox đặt công thức {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,0,1)}
  {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,1,1)}
  {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,2,1)}
  Tương tự đến {Substring(VOUCHER_DATA.AccountObjectTaxCode,13,1)}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:47
 7. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  26/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (Meinvoice.vn)
  upload_2019-10-11_9-8-29.

  - Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

  - Công thức cột số lượng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

  - Công thức cột đơn giá:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

  - Công thức cột thành tiền:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

  - Công thức cột Cộng tiền hàng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

  - Công thức cột thuế suất:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

  - Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

  - Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

  - Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 5 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:48
 8. Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

  27/Hóa đơn điều chỉnh: Khi lập hóa đơn điều chỉnh thông tin thì các thông tin để trống sẽ thể hiện dấu "\" (MISA SME.NET)
  upload_2019-10-11_9-19-16.

  • Cách sửa mẫu:
  - Công thức cột đơn vị tính: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitName = "" , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitName)}

  - Công thức cột số lượng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.Quantity = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.Quantity)}

  - Công thức cột đơn giá:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.UnitPrice = 0 , " \ ", VOUCHER_DATA.UnitPrice)}

  - Công thức cột thành tiền:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and VOUCHER_DATA.AmountOC = 0 , " \ ",VOUCHER_DATA.AmountOC)}

  - Công thức cột Cộng tiền hàng:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",(dTotalAmount - dTotalDiscount))}

  - Công thức cột thuế suất:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount+dTotalVAT) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X", iif(dVATRate = -2,"",dVATRate)))}

  - Công thức cột Tiền thuế: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",IIF(dVATRate = -1 OrElse VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, "X",dTotalVAT))}

  - Công thức cột Tổng tiền thanh toán: {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ", dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)}

  - Công thức cột Số tiền viết bằng chữ:
  {IIF(VOUCHER_DATA.AdjustmentType = 4 and (dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount) = 0 , " \ ",strSayMoney )}
   
  Last edited by a moderator: 14/10/19 lúc 13:48

Chia sẻ trang này